Етичен кодекс

Подкрепяйки този Кодекс, астролозите са съгласни и зачитат разнообразието от астрологични методи и школи, и едновременно с това, базират своята астрологична практика на определен стандарт, който включва анализ и прогноза, както върху астрологичната карта на отделна личност, така и на групи, колективи или държави.

Определение за Професионален Астролог –  В България съществува дефиниция на тази професия, според Националната класификация на професиите, а именно „В тази единична група са обхванати лица, които: предсказват бъдещи събития в живота на хората, като практикуват астрология; правят прогнози за бъдещи събития на базата на позицията на звездите и планетите в определен  момент.“

Според този Етичен Кодекс, като допълнение на по-горното определение, за професионален Астролог се счита: специалист, който е получил астрологично образование, притежава необходими и достатъчни знания и умения за провеждане на астрологична консултация, като за това получава финансово възнаграждение (хонорар).

Астрологична практика – по смисъла на този Етичен кодекс, за астрологична практика се счита консултиране, преподаване, изследователска работа в сферата на астрологичното знание, както писане и издаване на астрологична литература.

Общи правила:

Астрологът е длъжен да използва знанията и уменията си с пълното съзнание за отговорността, която носи и в съгласие с настоящите етични принципи, които го ръководят в неговата/нейната практика и/или взаимоотношения с други организации, астролози, ученици или медии.

Астрологът служи на интересите на клиента, обществото и астрологията, ръководейки се от следните основни принципи:

Да не наврежда!

Да не съди!

Да не лъже!

С работата и поведението си астрологът трябва да работи за издигане имиджа на професията Астролог, във всички ситуации трябва да демонстрира обективност и професионално отношение.

Взаимоотношения с медии, организации, други астролози и ученици:

Астрологът трябва да се въздържа от публични коментари или предсказания относно личния, емоционалния живот или здравословното състояние на известни личности, а когато това е необходимо да поднесе информацията така, че да не накърни авторитета на Астрологията.

Астрологът не трябва да експлоатира доверието на широката общественост давайки неверни обещания, изявления или заключения. При публични изяви трябва да допринася за постигане на разбиране за астрологията, като интерпретационна система, базирана на астрономични знания и теория и на символен език.

Когато рекламира астрологични дейности, астрологът трябва да се придържа към Истината. Това означава, че няма право да си присвоява знания или степени, които не притежава.

Астрологът трябва да полага съзнателни усилия за своето лично и професионално развитие и обучение. Това може да бъде осъществено чрез посещението на курсове, четене на астрологична литература, посещение на семинари и конференции.

Астрологът няма право да преподава на учениците си материал, без да е получил необходимите обучение и квалификация в съответната област.

Астрологът не трябва да критикува открито дейността на други астролози и да злепоставя техния имидж.

Астрологът подпомага усилията на своите колеги в името на развитието на Астрологията, повишаване доверието на широката публика в Астрологията и издигането на имиджа на професията Астролог.

Взаимоотношения с клиенти:

Астрологът е длъжен да пази конфиденциалността и анонимността на клиента и на всички материали, свързани с него. За да използва данните му за публикуване или обучение, трябва да получи изрично разрешение за това.

Астрологът е длъжен да уведоми клиента за методите си на работа, времетраенето и естеството на консултациите, а също така и размера на необходимото заплащане преди започването на каквато и да е работа.

Астрологът трябва да се убеди, че изискванията на потенциалния клиент са в областта на неговата компетенция, и ако не са, да препоръча колега с подходящ опит или познания.

При построяването на хороскопа астрологът е длъжен да използва стандартни методи и процедури, основани на точни данни: дата, място и време на раждане. Ако се използва ректифицирано време или алтернативен метод, клиентът трябва да бъде уведомен за това.

Интерпретацията и оценката на хороскопа трябва да бъдат направени на базата на съответните астрологични съответствия и значения, правила и процедури. Използването на не-астрологични методи и техники трябва задължително да бъде оповестено на клиента.

Астрологът не трябва да използва знанията си, за да се възползва или облагодетелства по какъвто и да било начин от клиента.

Астрологът трябва да се въздържа от даването на каквито и да е медицински, юридически или финансови съвети на астрологична основа, докато не получи подходяща квалификация и умения за това.

Астрологът трябва да се отнесе с уважение към разбиранията и вярванията на клиента, да зачита неговото право на себеизява, да се въздържа от крайно негативни предсказания, които биха могли да причинят страх, безпокойство или да ограничат личностното развитие на клиента.